Sejladslinjen

På sejlads og Adventure linjen er de aktive året rundt, her bliver de unge præsenteret for sjove og lærerige oplevelser både til vands og på land. De unge lærer at sejle og styre en båd sikkert, i trygge rammer. På båden lærer de unge at sejle, navigerer, lægge til kaj og aflæse havnetrafikken. Samt introduktion til andre vandaktiviteter

Når vejret ikke er til at sejle, står den på svømning, ture i skoven, og sjove aktiviteter i Stevns hallen.

På linjen arbejdes der med at blive virksom og handlekraftig ved både at bruge krop og hoved. Gennem konkrete og håndgribelige opgaver, trænes evnen til at kunne argumentere, udvikle ideer, samarbejde og være problemløsende. Når de unge er ude på aktiviteter, er de afhængige af hinanden, og bliver derigennem bedre til at samarbejde og kommunikere. At tage ansvar og fungere i en gruppe er hovedelementer på linjen.
Det er et krav på linjen at kunne svømme 200 m. derfor indgår svømning som en fast del af skemaet. Der indgår ligeledes både fysisk træning, teoriundervisning.

Faglige mål

  • at den unge opnår tillid til egne evner og muligheder, og opnår glæde gennem sejlads
  • at den unge opnår læring omkring søredning, søsikkerhed og kendskab til redningsmidler
  • at den unge får kendskab til værktøjslære, vedligeholdelse og opbevaring
  • at den unge får undervisning i det praktiske ved at sejle, navigerer og mestre en båd
  • at den unge får tilegnet sig viden om navigation, og for mulighed for duelighedsbevis eller speedbådscertifikat
  • at den unge udvikler og øver sine sociale og kommunikative kompetencer, sin koncentrationsevne, samt tålmodighed
  • at give den unge indblik i og forståelse for egen krop og fysik
  • at den unge kan lytte til fælles beskeder og introduktion og efterfølgende agere efter dette
  • at den unge får kendskab til at arbejde efter mundtlig eller visuel instruktion
  • at den unge kan bidrage med løsningsforslag i forhold til konkrete opgaver

Det pædagogiske indhold 

Det tilstræbes, at den unge lærer at være en del af et større fællesskab, hvor træning og livet til søs er det fælles tredje, og hvor alle kan være med ud fra egne præmisser. Der sigtes mod, at den unge får ejerskab og udviser stolthed over sit bidrag til det fælles tredje 

Det tilstræbes at den unge får rum, og tid til at blive tryg ved de opstillede krav til deltagelse, og der sættes individuelt ind efter støtte behov  

Den pædagogiske metode 

De unge præsenteres for et givent emne, og der holdes teoretisk oplæg med forslag til egnede løsningsforslag. Der arbejdes ud fra en tydelig differentiering omkring hver enkelt ung, så denne føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau, vedkommende befinder sig på. Der arbejdes ud fra teorier om Learning by doing, mesterlæreprincippet, Flow, nærmeste udviklingszone, samt perifer legitim deltagelse. 

Der lægges vægt på både processen og produktet. Ved at have succes i de enkelte delprocesser, skabes der rum for, at den unge rykker grænsen for nærmeste udviklingszone. Målet er, at den unge oplever at vokse med opgaven og derved øge sit selvværd og troen på sig selv. Der arbejdes ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik, med udgangspunkt i den enkelte unges niveau og øvrige deltagerforudsætninger.