Medielinjen

Medielinjen er linjen hvor vi arbejder med unges særlige interesser inden for computerspil, Dungeon & Dragons, Warhammer, anime eller andre digitale medier.

På medielinjen introduceres de unge til de nyeste teknologier med udgangspunkt i deres sær interesserer. De vil øge deres kompetencer og blive styrket i deres talenter inden for IT og tech.

Medielinjen er for unge der interesserer sig for it og teknologi, og ønsker mere viden og praktisk erfaring inden for den digitale verden. Samtidig udvikler de sig personligt og socialt, og lærer at samarbejde omkring del processer, med et teknologisk perspektiv.

Der arbejdes med 3D printer, og Cricut maker, hvor computeren bruges som et designværktøj.

Kildens IT værksted

IT værkstedet tager udgangspunkt i de unges interesse i computere og teknik, vi anvender praksis baseret  læring med de unges special interesser som udgangs punkt. Værkstedet løser forskellige opgaver for skole og elever, der arbejdes med service, fejlsøgning og reparation af IT redskaber. Eleverne oparbejder kompetencer inden for IT faget samt får kendskab til moderne teknologi.

Værkstedet har til formål at afspejle en almindelig arbejdsplads som stiller faglige udfordringer og har fokus på det gode arbejdsmiljø.

Faglige mål

På medielinjen arbejdes der med kulturel forståelse, ved at de unge tager udgangspunkt i deres egen mediebrug og derigennem lærer at forholde sig bevidst til medier som en del af deres samtid, og mediers betydning i et kulturelt perspektiv.

  • Opnå tillid til egne evner og muligheder, og opnå glæde gennem den skabende proces
  • Blive bevidst om processen fra idé til færdigt produkt, herunder planlægning og udvælgelse programmer og teknikker
  • Træne og udvikle sine evner inden for software og hardware
  • Udvikle og øve sine sociale og kommunikative kompetencer, sin koncentrationsevne, samt tålmodighed
  • Indblik i og forståelse for digitaldannelse
  • Lytte til fælles beskeder og introduktion til nye teknikker, programmer og emner og efterfølgende agere efter dette
  • Få kendskab til at arbejde efter mundtlig eller visuel instruktion
  • Kan bidrage med løsningsforslag i forhold til konkrete opgaver
  • Opnå viden om, og evner at være kildekritisk

Det pædagogiske indhold

Det tilstræbes, at den unge lærer at være en del af et større fællesskab, hvor den skabende proces er det fælles tredje, og hvor alle kan være med ud fra egne præmisser. Der sigtes mod, at den unge får ejerskab og udviser stolthed over sin proces og det færdige produkt.

Det tilstræbes at den unge får rum, og tid til at dyrke en særinteresse inden for medieområdet, så både det personligrum og det sociale rum vægtes.

Den pædagogiske metode

De unge præsenteres for et givent emne, og der holdes teoretisk oplæg med forslag til egnede teknikker og programmer. Der arbejdes ud fra en tydelig differentiering omkring hver enkelt ung, så denne føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau, vedkommende befinder sig på. Der arbejdes ud fra teorier om Learning by doing, mesterlæreprincippet, Flow, nærmeste udviklingszone, samt perifer legitim deltagelse.

Der lægges vægt på både processen og produktet. Ved at have succes i de enkelte delprocesser, skabes der rum for, at den unge rykker grænsen for nærmeste udviklingszone. Målet er, at den unge oplever at vokse med opgaven og derved øge sit selvværd og troen på sig selv. Der arbejdes ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik, med udgangspunkt i den enkelte unges niveau og øvrige deltagerforudsætninger.