Medielinjen

Medielinjen er linjen, hvor der arbejdes med de unges særlige interesser inden for computerspil, Dungeon & Dragons, Warhammer, anime eller andre digitale medier.

På medielinjen introduceres de unge til de nyeste teknologier med udgangspunkt i deres særinteresser. De unges kompetencer vil blive styrket inden for IT og tech.

Medielinjen er for unge, der interesserer sig for it og teknologi, og som ønsker mere viden og praktisk erfaring inden for den digitale verden. Samtidigt udvikler de sig personligt og socialt, og de lærer at samarbejde omkring delprocesser med et teknologisk perspektiv.

Der arbejdes med 3D printer og Cricut maker, hvor computeren bruges som et designværktøj.

Kildens IT værksted

IT værkstedet tager udgangspunkt i de unges interesse i computere og teknik, og vi anvender praksisbaseret  læring med de unges specialinteresser som udgangspunkt. Værkstedet løser praktiske opgaver for de studerende og STU, idet der arbejdes med service, fejlsøgning og reparation af IT-redskaber. Eleverne oparbejder kompetencer inden for IT-faget samt får kendskab til moderne teknologi.

Værkstedet har til formål at afspejle en almindelig arbejdsplads, som stiller faglige udfordringer og har fokus på det gode arbejdsmiljø.

Faglige mål

På medielinjen arbejdes der med kulturel forståelse, ved at de unge tager udgangspunkt i deres eget mediebrug. Herigennem lærer de at forholde sig bevidst til medier som en del af deres hverdag, og får en forståelse for mediers betydning i et kulturelt perspektiv.

  • Opnå tillid til egne evner og muligheder, og opnå glæde gennem den skabende proces
  • Blive bevidst om processen fra idé til færdigt produkt, herunder planlægning og udvælgelse af programmer og teknikker
  • Træne og udvikle sine evner inden for software og hardware
  • Udvikle og træne sine sociale og kommunikative kompetencer, sin koncentrationsevne, samt tålmodighed
  • Indblik i og forståelse for digital dannelse
  • Lytte til fælles beskeder og introduktion til nye teknikker, programmer og emner og efterfølgende følge op på dette
  • Få kendskab til at arbejde efter mundtlig eller visuel instruktion
  • Bidrage med løsningsforslag i forhold til konkrete opgaver
  • Opnå viden om og træning i at være kildekritisk

Det pædagogiske indhold

Det tilstræbes, at den unge lærer at være en del af et større fællesskab, hvor den skabende proces er det fælles tredje, og hvor alle kan være med ud fra egne præmisser. Der sigtes mod, at den unge får ejerskab og udviser stolthed over sin proces og det færdige produkt.

Det tilstræbes, at den unge får rum og tid til at dyrke en særinteresse inden for medieområdet, så både det personlige rum og det sociale rum vægtes.

Den pædagogiske metode

De unge præsenteres for et givent emne, og der holdes et teoretisk oplæg med forslag til egnede teknikker og programmer. Der arbejdes ud fra en tydelig differentiering omkring hver enkelt ung, så denne føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau, vedkommende befinder sig på. Der arbejdes ud fra teorier om Learning by doing, mesterlæreprincippet, flow, nærmeste udviklingszone, samt perifer legitim deltagelse.

Der lægges vægt på både processen og produktet. Ved at have succes i de enkelte delprocesser, skabes der rum for, at den unge rykker grænsen for nærmeste udviklingszone. Målet er, at den unge oplever at vokse med opgaven og derved øge sit selvværd og troen på sig selv. Der arbejdes ud fra en anerkendende og dialogbaseret pædagogik, med udgangspunkt i den enkelte unges niveau og øvrige deltagerforudsætninger.

Kilden STU og Botilbud