Medielinjen

På medielinjen har de unge mulighed for at arbejde med film, fotos eller grafik. Medielinjen er for unge der brænder for, og har lyst til at arbejde med Computer, digitale tegneplader, kodning og grafiske programmer. På Kilden starter vi med kodningen helt fra bunden, hvor de unge lære at bruge flere og flere facetter af kodning/programmering, indtil de er i stand til at lave simple programmer.

Medielinjen er for unge der interesserer sig for it og teknologi og ønsker mere viden og praktisk erfaring inden for den digitale verden. Samtidig udvikler de sig personligt og socialt, og lærer at samarbejde omkring del processer, med et teknologisk perspektiv.

Der arbejdes med 3D printer, og Cricut maker, hvor computeren bruges som et designværktøj.

Faglige mål

På medielinjen arbejdes der med kulturel forståelse, ved at de unge tager udgangspunkt i deres egen mediebrug og derigennem lærer at forholde sig bevidst til medier som en del af deres samtid, og mediers betydning i et kulturelt perspektiv.

  • at den unge opnår tillid til egne evner og muligheder, og opnår glæde gennem den skabende proces
  • at den unge bliver bevidst om processen fra idé til færdigt produkt, herunder planlægning og udvælgelse programmer og teknikker
  • at den unge træner og udvikler sine evner inden for software og hardware
  • at den unge udvikler og øver sine sociale og kommunikative kompetencer, sin koncentrationsevne, samt tålmodighed
  • at give den unge indblik i og forståelse for digitaldannelse
  • at den unge kan lytte til fælles beskeder og introduktion til nye teknikker, programmer og emner og efterfølgende agere efter dette
  • at den unge får kendskab til at arbejde efter mundtlig eller visuel instruktion
  • at den unge kan bidrage med løsningsforslag i forhold til konkrete opgaver
  • at den unge opnår viden om, og evner at være kildekritisk

Det pædagogiske indhold

Det tilstræbes, at den unge lærer at være en del af et større fællesskab, hvor den skabende proces er det fælles tredje, og hvor alle kan være med ud fra egne præmisser. Der sigtes mod, at den unge får ejerskab og udviser stolthed over sin proces og det færdige produkt.

Det tilstræbes at den unge får rum, og tid til at dyrke en særinteresse inden for medieområdet, så både det personligrum og det sociale rum vægtes.

Den pædagogiske metode

De unge præsenteres for et givent emne, og der holdes teoretisk oplæg med forslag til egnede teknikker og programmer. Der arbejdes ud fra en tydelig differentiering omkring hver enkelt ung, så denne føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau, vedkommende befinder sig på. Der arbejdes ud fra teorier om Learning by doing, mesterlæreprincippet, Flow, nærmeste udviklingszone, samt perifer legitim deltagelse.

Der lægges vægt på både processen og produktet. Ved at have succes i de enkelte delprocesser, skabes der rum for, at den unge rykker grænsen for nærmeste udviklingszone. Målet er, at den unge oplever at vokse med opgaven og derved øge sit selvværd og troen på sig selv. Der arbejdes ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik, med udgangspunkt i den enkelte unges niveau og øvrige deltagerforudsætninger.