Forløbsplan

På baggrund af uddannelsesplanen skal den kommunale ungeindsats efter samråd med den unge og forældrene udarbejde en forløbsplan, der fastlægger det konkrete indhold af elevens uddannelsesforløb, dvs. den nærmere tilrettelæggelse, og hvilke elementer der skal indgå i uddannelsen. Det er herefter Kildens ansvar at udfylde og udarbejde den individuelle forløbsplan.

1 gang årligt evalueres forløbet med UU-vejleder ved statusmøde. Sker der ændringer undervejs, holdes UU- vejleder underrettet, så de kan følge planen omkring den unge.

Udfyldelse af forløbsplanen

Når underviserne udfylder forløbsplanerne, er alle delmål konkrete, operationelle, fleksible og målbare. Det vil sige, at der bliver arbejdet struktureret med planen, og der følges løbende op.

forløbsplanen et koordineringsredskab mellem de aktører, den unge skal samarbejde med igennem- og efter endt STU forløb. Derfor har Kilden et stort fokus på, hvilke oplysninger om den unge, de relevante aktører har brug for.

Ligeledes arbejder Kilden struktureret med at målrette skrift og sprogbrug i forløbsplanen og kompetencebeviset til fremtidige aktørers skrift og sprogbrug, sådan at oplysningerne er let overførbare og forståelige i deres regi.

Derfor har Kilden stort fokus på, at forløbsplanen og kompetencebeviset indeholder elementer der kan anvendes i et jobafklaringsforløb i jobcenteret senere.

Ligeledes er der sidst i STU forløbet et vigtigt fokus på den unges udfordringer, da det er information, som jobcenteret forholdsvis hurtigt vil få brug for. Ved at have fokus på oplysninger og det, at de skal være let overførbare, skåner Kilden den unge for at skulle igennem flere afklaringsprocesser end højest nødvendigt.

Kilden STU og Botilbud