Kunst og designlinjen

På kunst og design-linjen er der fokus på den kreative, skabende proces, med plads til fantasi, leg, nysgerrighed og fordybelse.

Den unge introduceres for forskellige teknikker, redskaber og materialer til brug ved processen fra idé til færdigt produkt. Undervisningen tilrettelægges, så der er en vekselvirkning mellem bundne opgaver og temaer, samt tid og plads til at de unge skaber sine egne produkter.

Linjen er for de unge der brænder for at blive kreativt udfordret, både med at sy, male, arbejde med keramik, og andre kreative projekter. De unge bliver vejledt hele vejen i den skabende proces, hvor målet er, at de kommer til at føle sig trygge bl.a. med nål og tråd, ved symaskinen, med keramik eller med en pensel i hånden.

Faglige mål

  • at den unge opnår tillid til egne evner og muligheder og opnår glæde ved at arbejde med sine hænder i den skabende proces
  • at den unge bliver bevidst om processen fra idé til færdigt produkt, herunder planlægning og udvælgelse af egnede materialer, værktøjer og teknikker
  • at den unge træner og udvikler sinefinmotoriske evner
  • at den unge udvikler og øver sine sociale og kommunikative kompetencer, sin koncentrationsevne, samt tålmodighed
  • at give den unge indblik i og forståelse for forskellige kreative udtryksformer, samt give den unge mulighed for at arbejde kreativt gennem æstetiske læreprocesser
  • at den unge kan lytte til fælles beskeder og introduktion til nye teknikker, materialer og emner og efterfølgende agere efter dette ved egen kreative proces
  • at den unge får kendskab til at arbejde efter mundtlig eller visuel instruktion
  • at den unge kan bidrage med løsningsforslag i forhold til konkrete opgaver, samt selvstændigt kan udvælge og finde relevante værktøjer og materialer til fremstilling af et specifikt produkt efter et givent tema

Det pædagogiske indhold

Det tilstræbes, at den unge lærer at være en del af et større kreativt fællesskab, hvor den skabende proces er det fælles tredje, og hvor alle kan være med ud fra egne præmisser. Der sigtes mod, at den unge får ejerskab og udviser stolthed over sin proces og det færdige produkt.

Den pædagogiske metode

De unge præsenteres for et givent emne, og der holdes teoretisk oplæg med forslag til egnede teknikker og materialer. Der arbejdes ud fra en tydelig differentiering omkring hver enkelt ung, så denne føler sig tryg, imødekommet og hjulpet ud fra det niveau, vedkommende befinder sig på. Der arbejdes ud fra teorier om Learning by doing, mesterlæreprincippet, Flow, nærmeste udviklingszone, samt perifer legitim deltagelse.

Der lægges vægt på både processen og produktet. Ved at have succes i de enkelte delprocesser, skabes der rum for, at den unge rykker grænsen for nærmeste udviklingszone. Målet er, at den unge oplever at vokse med opgaven og derved øge sit selvværd og troen på sig selv. Der arbejdes ud fra en anerkendende og samtalebaseret pædagogik, med udgangspunkt i den enkelte unges niveau og øvrige deltagerforudsætninger.

Læs om Butik Unik